De Brug

Donderdag, 25 juli 2024

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Privacy Statement

Privacy
In het kader van onze dienstverlening, wanneer u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van BrugMedia, legt BrugMedia gegevens vast. BrugMedia acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. BrugMedia conformeert zich daarom aan zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), EmailMarketing Associatie Nederland (Emma) en Telecommunicatiewet.

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. BrugMedia zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zal er conform een bewerkersovereenkomst (art. 28 AVG) worden gewerkt.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door BrugMedia gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de geregistreerde, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen alsook om de geregistreerde per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van BrugMedia en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via:

BrugMedia
T.a.v. Juridische Zaken
Constructieweg 41-1
8263 BC Kampen

Of stuur een e-mail naar: administratie@brugmedia.nl

Wijzigingen
BrugMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Gebruik van Cookies
De websites van BrugMedia maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in ons Cookie Statement.

Mocht u nog vragen hebben aangaande het bovenstaande dan kunt u zich wenden tot bovengenoemd adres en/of e-mailadres.

Versie: 23 mei 2018